2012 Deutsche Bank
Black & White
"phenomenon of consciousness"